زعفران سرگل
صفحه اصلی > پذیرش نمایندگی فروش
فرم تماس با ما
گروه خبری زعفران شهری

پذیرش نمایندگی فروش زعفران

پذیرش نمایندگی زعفران گروه تولیدی محصولات غذایی شهری (زعفران شهری)، تولیدکننده و صادرکننده انواع زعفران سرگل، پوشال و نگین با کیفیت عالی در استان خراسان اقدام به پذیرش نمایندگی محصولات خود در تمامی استانها و شهرستانها نموده است.

کيفيت محصولات گروه تولیدی محصولات شهری و افزايش سريع تقاضاي خريد انواع زعفران، سبب افزایش حوزه فعاليتهای گروه تولیدی محصولات غذایی شهری گرديده است. لذا این شرکت در حال حاضر آماده دريافت هرگونه تقاضا و درخواست نمایندگی محصولات خود از جانب اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در کشور مي باشد. در صورت تمايل به دریافت نمایندگی شرکت، فرم ذيل را تکميل و ارسال فرماييد تا در اسرع وقت پيشنهاد شما بررسي شود.

فرم پذیرش نمایندگی فروش زعفران

نام و نام خانوادگی :*
نام شركت :
نام شهر :*
شماره ثبت شركت :
شماره تماس :*
آدرس ایمیل :
نشانی :*
سوابق فعاليت و توانمندی ها:
فیلدهای ضروری*  
درباره زعفران شهری | فرآیند بسته بندی زعفران | سفارش عمده زعفران | خدمات مشتریان | نمایشگاه ها | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط کاسپید
.options = { method: 'post', asynchronous: true, parameters: '' } Object.extend(this.options, options || {}); }, responseIsSuccess: function() { return this.transport.status == undefined || this.transport.status == 0 || (this.transport.status >= 200 && this.transport.status < 300); }, responseIsFailure: function() { return !this.responseIsSuccess(); } } Ajax.Request = Class.create(); Ajax.Request.Events = ['Uninitialized', 'Loading', 'Loaded', 'Interactive', 'Complete']; Ajax.Request.prototype = Object.extend(new Ajax.Base(), { initialize: function(url, options) { this.transport = Ajax.getTransport(); this.setOptions(options); this.request(url); }, request: function(url) { var parameters = this.options.parameters || ''; if (parameters.length > 0) parameters += '&_='; try { this.url = url; if (this.options.method == 'get' && parameters.length > 0) this.url += (this.url.match(/\?/) ? '&' : '?') + parameters; Ajax.Responders.dispatch('onCreate', this, this.transport); this.transport.open(this.options.method, this.url, this.options.asynchronous); if (this.options.asynchronous) { this.transport.onreadystatechange = this.onStateChange.bind(this); setTimeout((function() {this.respondToReadyState(1)}).bind(this), 10); } this.setRequestHeaders(); var body = this.options.postBody ? this.options.postBody : parameters; this.transport.send(this.options.method == 'post' ? body : null); } catch (e) { this.dispatchException(e); } }, setRequestHeaders: function() { var requestHeaders = ['X-Requested-With', 'XMLHttpRequest', 'X-Prototype-Version', Prototype.Version]; if (this.options.method == 'post') { requestHeaders.push('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded'); /* Force "Connection: close" for Mozilla browsers to work around * a bug where XMLHttpReqeuest sends an incorrect Content-length * header. See Mozilla Bugzilla #2